Year of release 2018
Songs 15
Album time 38:10
Genre list Pop


1 Ken Yovdu   1:41
2 Shir Ha'Avoda   2:25
3 Havu Lanu Yayin   1:47
4 Tse'I Lach   3:14
5 Shuva Elai   2:30
6 Erev Ba   2:51
7 Migdalor   2:40
8 Emek   2:57
9 Piyus   2:28
10 Arava Ho Arava   3:15
11 Layla Al Hakfar   2:34
12 Simchu Na   1:33
13 Shabat Salom   2:37
14 Avigayil   3:37
15 Har Vakar   2:05